اسلایدر

شــــــــــــــــــــاه کلیــــــد

شــــــــــــــــــــاه کلیــــــد

اگه از این وبلاگ خوشتون اومد ctrl+D

شــــــــــــــــــــاه کلیــــــد

اگه از این وبلاگ خوشتون اومد ctrl+D

كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

پشتیبانی

اسکرول بار

ابزار هدایت به بالای صفحه


بجای اینکه روزی چندین وبلاگ بخوانید

وبلاگ ما را روزی چند بار بخوانیـــــــــد!!!



کپی برداری با ذکر صلوات مجاز است...

کپی کن حاشو ببر...






دریافت

 


 
 

آنکس که بداند و بداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند بیدارش نمایید که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند 
آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند


ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :


ﻣﮕﺮﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ‏»؟ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻋﺎ ﻣیکﻨﯿﻢ،ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؟!


ﺍﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ :

ﭼﻮﻥ ﺩﻝﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ! ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﻋﺎﯼﺗﺎﻥ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ :

۱ -ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ، ﻭﻟﯽ ﺣﻘﺶ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩ، ﺍﺩﺍ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ ! ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻮﺩﻯ ﻧﺒﺮﺩﯾﺪ


۲ - ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ، ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﯾﺪ! ﭘﺲ ﺛﻤﺮﻩ ﺍﯾﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟


۳ -ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ ‏(ﻗﺮﺁﻥ ‏) ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ. ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ .


۴ -ﮔﻔﺘﯿﺪ : ﺧﺪﺍﯾﺎ؛ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪﯾﺪ . ﭘﺲ ﺧﻮﻑ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ؟


۵ - ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺍﻧﺪ، ﭘﺲ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟


۶ - ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﻮﻻﯼﺗﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﯾﺪ .


۷ - ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ‏«ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺍﺭﯾﺪ‏» ﺍﻣّﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻃﺎﻋﺘﺶ ﮐﺮﺩﯾﺪ.


۸ - ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻋﯿﺐﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﺍﻣّﺎ ﻋﯿﺐﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ .



ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮﺩ :

‏« ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﭼﻪ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ؟ ! ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪﺍﯾﺪ؟ ! ﭘﺲ ﺗﻘﻮﺍﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﻋﻤﺎﻝﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﯿﺖﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.

!


۱_غیبت… تو روشم میگم.

۲_تهمت… همه میگن!

۳_دروغ… مصلحتى!

۴_رشوه… شیرینى!

۵_ظلم… حقشه!

۶_مال حرام… پیش سه هزار میلیارد هیچه.

۷_ربا… همه میخورن!

۸_نگاه به نامحرم… یه نظر حلاله!

۹_مجلس حرام… یک شب که هزار شب نمیشه!

۱۰_بخل… اگه خدا میخواست بهش میداد!.

سلام 

خوبین ؟

خوشین ؟

این پست اولین پستم تو سال 1394, اول از همه سال خوب و خوشی رو واستون آرزو میکنم ان شاالله که تو این سال به آرزوهای مادیتون  برسین و خبرای خوش بشنوید و در کل خوش باشین  ...

در ضمن  ایام فاطمیه رو بهتون تسلیت میگم ان شاالله که به آرزوهای معنویتون هم برسین ...

:)

در کل امسال سال خوبی از لحاظ مادی و معنوی واستون باشه .

حرف دیگه ای ندارم فقط همین چند خط رو لازم دونستم واستون تایپ کنم .

امیدوارم پستام حالتون رو خوب کنه...



 

می ترسم برای دیدارم از بهشت به جهنّم آید !!مادر است دیگر ...


کاش بین جمعه و شنبه یه روز دیگه هم بزارن...خیلی سخته از جمعه یهو وارد شنبه بشی....

عاشق راه رفتن خرچنگم

لامصب جوری راه میره که انگار دستهاشو شسته و داره میره اتاق عمل!!!

هیچ وقت گوشی کسی رو درست نکنین تا یک سال هر بلایی سر گوشیش بیاد‌ میگه تو کردی..:|

رفتم سلمونی پول خورد نداشت گفت بیا زیر بغلتو بزنم....:|

بابام اومده تواتاق گفت چه غلطی میکنی همش گوشی دستته؟؟



گفتم پدر من بجای گوشی سیگار دستم باشه خوبه؟



نتونست جواب بده رفت بخاریو کم کرد